Dīrghajihva

From Hindupedia, the Hindu Encyclopedia

By Jit Majumdar

Sometimes transliterated as: Dirghajihva, DIrghajihva, Dirghajihva


  1. with a large or long tongue
  2. a son (dānava) of Kaśyapa and Danu (M. Bh.); (fem: dīrghajihvā): a rakşasī (V. Rām.).